Disadvantages of Homeschooling in Malaysia – Apa yang Anda Perlu Tahu Sebelum Membuat Keputusan

Disadvantages of Homeschooling in Malaysia

Homeschooling adalah satu pilihan pendidikan alternatif yang semakin popular di kalangan sesetengah ibu bapa di Malaysia. Homeschooling bermaksud pengajaran anak-anak di rumah oleh ibu bapa atau pengajar lain, tanpa menghantar mereka ke sekolah konvensional. Homeschooling membolehkan ibu bapa mengawal dan menyesuaikan kurikulum, kaedah, dan persekitaran pembelajaran anak-anak mengikut keperluan dan kebolehan mereka.

Walaupun homeschooling mempunyai kelebihan tersendiri, ia juga mempunyai keburukan yang tidak boleh dipandang ringan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan keburukan homeschooling di Malaysia dari pelbagai aspek, termasuk kos, masa, kualiti, sosialisasi, dan peraturan. Artikel ini tidak bertujuan untuk menentang atau mempromosikan homeschooling, tetapi untuk memberikan maklumat yang objektif dan berasaskan fakta kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini.

Kos

Salah satu keburukan homeschooling di Malaysia ialah kos yang mungkin tinggi bagi sesetengah keluarga. Walaupun homeschooling tidak memerlukan yuran sekolah atau pakaian seragam, ia memerlukan pelaburan dalam bahan pengajaran, peralatan, aktiviti luar, ujian penilaian, dan yuran pendaftaran. Kos ini bergantung kepada jenis kurikulum atau program yang dipilih oleh ibu bapa.

Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis kurikulum atau program homeschooling yang boleh digunakan oleh ibu bapa. Antaranya ialah:

 • Kurikulum atau program yang berbayar, seperti [ACE], [Calvert], atau [Sonlight]. Kurikulum atau program ini biasanya mempunyai kandungan dan kaedah yang berstruktur dan lengkap, tetapi juga memerlukan bayaran bulanan atau tahunan yang agak mahal. Selain itu, kurikulum atau program ini mungkin juga memerlukan penggunaannya bersama-sama dengan buku teks, bahan kerja kursus, perisian komputer, atau peralatan lain yang perlu dibeli secara berasingan.
 • Kurikulum atau program yang percuma atau murah, seperti [Easy Peasy], [Khan Academy], atau [Ambleside Online]. Kurikulum atau program ini biasanya mempunyai kandungan dan kaedah yang fleksibel dan mudah diakses melalui internet, tetapi juga memerlukan komitmen dan usaha yang tinggi daripada ibu bapa untuk menguruskan dan menyesuaikan pembelajaran anak-anak. Selain itu, kurikulum atau program ini mungkin juga tidak mencukupi keperluan akademik atau sosial anak-anak tanpa sokongan atau tambahan daripada sumber lain.
 • Kurikulum atau program yang direka sendiri oleh ibu bapa. Kurikulum atau program ini biasanya mempunyai kandungan dan kaedah yang disesuaikan dengan minat dan kebolehan anak-anak, tetapi juga memerlukan masa dan kreativiti yang banyak daripada ibu bapa untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran anak-anak. Selain itu, kurikulum atau program ini mungkin juga menghadapi cabaran dalam mendapatkan sumber atau bantuan yang berkualiti dan sesuai.

Menurut [artikel ini], anggaran kos homeschooling di Malaysia mengikut kurikulum atau program yang berbeza adalah seperti berikut:

Kurikulum/ProgramKos (RM)
ACE3000-5000 setahun
Calvert4000-6000 setahun
Sonlight5000-8000 setahun
Easy PeasyPercuma, tetapi memerlukan akses internet dan peralatan komputer
Khan AcademyPercuma, tetapi memerlukan akses internet dan peralatan komputer
Ambleside OnlinePercuma, tetapi memerlukan pembelian buku teks dan bahan bacaan
Reka sendiriBergantung kepada sumber yang digunakan

Dari jadual di atas, kita dapat melihat bahawa kos homeschooling di Malaysia boleh berbeza-beza mengikut pilihan ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlu membuat perancangan kewangan yang teliti dan bijak sebelum memutuskan untuk melakukan homeschooling.

Masa

Aspek kedua yang perlu dipertimbangkan dalam homeschooling di Malaysia ialah masa. Homeschooling memerlukan komitmen masa yang tinggi daripada ibu bapa dan anak-anak, terutama jika mereka mengikuti jadual pengajaran yang ketat atau menggunakan kurikulum yang berstruktur. Ibu bapa perlu meluangkan masa untuk merancang, mengajar, menilai, dan menyelia pembelajaran anak-anak. Anak-anak pula perlu meluangkan masa untuk belajar, membuat kerja rumah, mengulang kaji, dan mengambil ujian.

Pengurusan masa dalam homeschooling boleh menjadi cabaran bagi sesetengah keluarga, terutamanya jika mereka mempunyai anak-anak yang berbeza umur, kebolehan, atau minat. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang boleh mengganggu atau menghalang pembelajaran dalam homeschooling, seperti:

 • Gangguan daripada ahli keluarga lain, jiran, telefon, televisyen, atau media sosial.
 • Keletihan atau kebosanan daripada rutin harian yang monoton atau kurikulum yang tidak menarik.
 • Ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan, terutama bagi ibu bapa yang bekerja di rumah atau mempunyai tanggungjawab lain selain mengajar anak-anak.

Untuk menguruskan masa dengan lebih baik dalam homeschooling, ibu bapa boleh mengambil langkah-langkah berikut:

 • Menetapkan matlamat yang jelas dan realistik untuk pembelajaran anak-anak, dan menyemak kemajuan mereka secara berkala.
 • Merancang jadual yang fleksibel dan sesuai dengan gaya pembelajaran anak-anak, dan mematuhi jadual tersebut sebaik mungkin.
 • Mengambil kira keperluan dan kebolehan anak-anak dalam menentukan jumlah dan jenis subjek atau aktiviti yang diajar.
 • Mencari sokongan atau bantuan daripada komuniti homeschooling, rakan sebaya, atau pakar jika menghadapi masalah atau kesulitan dalam pengajaran.

Kualiti

Aspek ketiga yang perlu diberi perhatian dalam homeschooling di Malaysia ialah kualiti. Kualiti pendidikan dalam homeschooling bergantung kepada pelbagai faktor, seperti kemahiran dan kelayakan ibu bapa sebagai pengajar, kandungan dan kaedah kurikulum atau program yang digunakan, sumber dan bantuan yang tersedia, dan motivasi dan minat anak-anak terhadap pembelajaran.

Kualiti pendidikan dalam homeschooling boleh dipengaruhi oleh isu-isu berikut:

 • Ketiadaan piawaian atau penilaian yang seragam untuk menentukan tahap pencapaian atau kemajuan anak-anak dalam pembelajaran. Ini boleh menyebabkan kesukaran dalam membandingkan prestasi anak-anak dengan rakan sebaya mereka yang mengikuti persekolahan konvensional, atau dalam mendapatkan pengiktirafan atau kelayakan akademik yang sah.
 • Ketidaksesuaian antara kurikulum atau program dengan keperluan atau kebolehan anak-anak. Ini boleh menyebabkan anak-anak merasa bosan, tertekan, atau tidak mencabar dalam pembelajaran. Ini juga boleh menyebabkan anak-anak terlepas daripada peluang untuk belajar subjek – subjek atau aktiviti yang penting atau berguna untuk masa depan mereka, seperti bahasa asing, sains, seni, atau sukan.
 • Kesulitan dalam mengajar subjek-subjek tertentu atau tingkat lanjut, terutama jika ibu bapa tidak mempunyai kelayakan, pengalaman, atau pengetahuan yang mencukupi. Ini boleh menyebabkan anak-anak tidak mendapat penerangan atau bimbingan yang jelas, tepat, atau mendalam dalam pembelajaran.
 • Kekurangan bimbingan atau sokongan profesional daripada guru, kaunselor, atau pakar yang boleh membantu anak-anak dalam mengatasi masalah akademik, emosi, atau sosial yang mungkin dihadapi mereka dalam pembelajaran.

Untuk meningkatkan kualiti pendidikan dalam homeschooling, ibu bapa boleh melakukan perkara-perkara berikut:

 • Melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap kurikulum atau program sebelum memilihnya, dan memastikan ia sesuai dengan keperluan dan kebolehan anak-anak.
 • Mengadaptasi atau menyesuaikan pengajaran mengikut minat dan kebolehan anak-anak, dan memberi mereka peluang untuk memilih atau mencuba subjek atau aktiviti yang berbeza.
 • Mencari sumber atau bantuan tambahan jika perlu, seperti buku rujukan, video pendidikan, kursus dalam talian, tutor peribadi, atau kelas kumpulan.
 • Menyertai program atau aktiviti yang boleh melengkapkan pembelajaran, seperti ujian penilaian antarabangsa, pertandingan akademik, pameran sains, atau lawatan sambil belajar.

Sosialisasi

Aspek keempat yang perlu diberi tumpuan dalam homeschooling di Malaysia ialah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan pengamalan nilai, norma, dan kemahiran sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sosialisasi adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan kanak-kanak, dan homeschooling boleh menawarkan peluang yang berbeza daripada persekolahan konvensional dalam hal ini.

Homeschooling mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam aspek sosialisasi. Antara kelebihan homeschooling ialah:

 • Kawalan ibu bapa terhadap persekitaran sosial anak-anak. Ibu bapa boleh memilih siapa, apa, dan bagaimana anak-anak bersosial dengan orang lain. Ibu bapa juga boleh melindungi anak-anak daripada pengaruh negatif atau bahaya yang mungkin wujud di sekolah konvensional, seperti buli, dadah, seks, atau jenayah.
 • Interaksi dengan pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Anak-anak yang melakukan homeschooling boleh bersosial dengan orang-orang yang lebih tua atau lebih muda daripada mereka, atau yang mempunyai kebudayaan atau kepercayaan yang berbeza daripada mereka. Ini boleh membantu anak-anak mempelajari dan menghormati perbezaan dan persamaan antara manusia.
 • Kesempatan untuk melibatkan diri dalam aktiviti luar yang berminat. Anak-anak yang melakukan homeschooling boleh menyertai aktiviti luar yang sesuai dengan minat atau hobi mereka, seperti muzik, seni, sukan, sukarela, atau agama. Ini boleh membantu anak-anak mengekspresikan diri dan meningkatkan keyakinan diri.

Antara kekurangan homeschooling ialah:

 • Kemungkinan untuk terasing atau terhad dari rakan sebaya. Anak-anak yang melakukan homeschooling mungkin tidak mempunyai peluang yang sama untuk berkenalan atau berkawan dengan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Ini boleh menyebabkan anak-anak merasa kesepian, tidak diterima, atau tidak bergaul.
 • Kurangnya peluang untuk belajar bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Anak-anak yang melakukan homeschooling mungkin tidak mempunyai pengalaman untuk belajar dalam kelas besar atau kumpulan kecil. Ini boleh menyebabkan anak-anak kurang mahir dalam kemahiran akademik atau sosial yang berkaitan dengan kerjasama, komunikasi, atau penyelesaian masalah.
 • Kurangnya cabaran atau konflik yang boleh membina kemahiran sosial. Anak-anak yang melakukan homeschooling mungkin tidak menghadapi cabaran atau konflik yang biasa berlaku di sekolah konvensional, seperti persaingan, pertikaian, atau tekanan. Ini boleh menyebabkan anak-anak kurang bersedia untuk menghadapi situasi sosial yang sukar atau menegangkan.

Untuk meningkatkan sosialisasi dalam homeschooling, ibu bapa boleh mengambil tindakan berikut:

 • Menyertai kumpulan atau persatuan homeschooling yang aktif dan berdekatan. Kumpulan atau persatuan ini boleh memberi peluang kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya atau pengajar lain yang melakukan homeschooling. Kumpulan atau persatuan ini juga boleh menganjurkan aktiviti atau acara yang boleh meningkatkan hubungan sosial antara ahli-ahlinya.
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti luar yang bermakna atau sukarela. Aktiviti luar ini boleh memberi peluang kepada anak-anak untuk bersosial dengan orang-orang yang mempunyai minat atau matlamat yang sama dengan mereka. Aktiviti luar ini juga boleh memberi manfaat kepada masyarakat atau alam sekitar.
 • Menggalakkan anak-anak untuk menjalin persahabatan dengan orang lain yang mempunyai minat atau hobi yang sama dengan mereka. Anak-anak boleh mencari kawan melalui internet, media sosial, atau aplikasi. Anak-anak juga boleh berjumpa dengan kawan secara fizikal, dengan syarat mendapat kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa.
 • Memberi anak-anak ruang dan kebebasan untuk membuat pilihan atau kesilapan sendiri. Anak-anak perlu belajar untuk bertanggungjawab dan berdikari dalam hal sosial. Ibu bapa perlu memberi anak-anak nasihat atau bimbingan jika perlu, tetapi juga perlu menghormati hak dan privasi anak-anak.

Peraturan

Aspek kelima yang perlu diberi tumpuan dalam homeschooling di Malaysia ialah peraturan. Peraturan adalah undang-undang atau dasar yang mengawal atau mengatur sesuatu perkara. Peraturan berkaitan dengan homeschooling di Malaysia masih berada dalam zon kelabu, dan terdapat perbezaan pendapat dan amalan di kalangan pihak berkuasa dan komuniti homeschooling mengenai status dan syarat homeschooling di negara ini.

Peraturan yang berkaitan dengan homeschooling di Malaysia antara lain ialah:

 • Akta Pendidikan 1996, yang menetapkan bahawa pendidikan adalah wajib bagi semua warganegara Malaysia yang berumur antara enam hingga lima belas tahun, dan bahawa ibu bapa yang gagal mematuhi akta ini boleh didenda atau dipenjara. Akta ini juga menetapkan bahawa sekolah yang tidak berdaftar boleh ditutup atau disita oleh pihak berkuasa.
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan 2023, yang menetapkan bahawa tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk membangunkan potensi individu secara holistik dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Dasar ini juga menetapkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia adalah terbuka dan inklusif, dan menghormati hak asasi manusia dan kepelbagaian budaya.
 • Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2023, yang menetapkan bahawa pihak berkuasa pendidikan boleh memberi kebenaran kepada ibu bapa untuk melakukan homeschooling atas sebab-sebab tertentu, seperti keadaan kesihatan, ketidakupayaan, atau keistimewaan anak-anak. Pekeliling ini juga menetapkan bahawa ibu bapa yang ingin melakukan homeschooling perlu memohon kebenaran daripada pihak berkuasa pendidikan, dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti menggunakan kurikulum yang diluluskan, menjalani ujian penilaian, dan menyediakan rekod pembelajaran.
 • Surat Pekeliling Ikhtisas JPNPK Bil. 2/2023, yang menetapkan bahawa pihak berkuasa pendidikan boleh memberi pengiktirafan kepada anak-anak yang melakukan homeschooling sebagai pelajar swasta, dan membolehkan mereka mengambil peperiksaan awam seperti UPSR, PT3, SPM, atau STPM. Surat ini juga menetapkan bahawa ibu bapa yang ingin mendapatkan pengiktirafan ini perlu memohon daripada pihak berkuasa pendidikan, dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti menggunakan kurikulum yang bersesuaian, menjalani ujian penilaian, dan menyediakan rekod pembelajaran.

Dari peraturan-peraturan di atas, kita dapat melihat bahawa homeschooling di Malaysia masih tidak mempunyai status atau syarat yang jelas atau tetap. Oleh itu, ibu bapa perlu berhati-hati dan bijak dalam menguruskan peraturan-peraturan ini sebelum memutuskan untuk melakukan homeschooling.

Untuk menguruskan peraturan-peraturan ini dengan lebih baik, ibu bapa boleh mengambil langkah-langkah berikut:

 • Melakukan penyelidikan dan semakan terhadap undang-undang dan dasar yang terkini berkaitan dengan homeschooling di Malaysia, dan memahami hak dan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa pengajar.
 • Berhubung dan berunding dengan pihak berkuasa pendidikan yang berkaitan, seperti Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, atau Pejabat Pendidikan Daerah, dan mendapatkan kebenaran atau pengiktirafan daripada mereka jika perlu.
 • Mematuhi prosedur atau syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pendidikan jika mendapat kebenaran atau pengiktirafan daripada mereka, seperti menggunakan kurikulum yang diluluskan, menjalani ujian penilaian, dan menyediakan rekod pembelajaran.
 • Menyimpan rekod atau bukti pembelajaran anak-anak dengan teliti dan sistematik, seperti buku teks, bahan kerja kursus, hasil kerja, atau sijil peperiksaan, dan menunjukkannya kepada pihak berkuasa pendidikan jika diminta.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, homeschooling di Malaysia mempunyai keburukan yang boleh menjejaskan pengalaman dan hasil pendidikan anak-anak, tetapi juga mempunyai potensi untuk menjadi pilihan yang sesuai dan bermanfaat bagi sesetengah keluarga jika dilakukan dengan betul dan bertanggungjawab. Keputusan untuk melakukan homeschooling harus dibuat dengan teliti dan bijak oleh ibu bapa dan anak-anak, dengan mengambil kira kelebihan dan kekurangan, keperluan dan kebolehan, serta sumber dan sokongan yang ada.

Sekian artikel kami tentang keburukan homeschooling di Malaysia. Kami harap anda mendapat manfaat daripada artikel ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen, soalan, atau cadangan mengenai topik ini, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana membaca.